Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Wprowadzenie

 

Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności sprzedawcy. Jako producent i sprzedawca towarów oferowanych w sklepie, na rzecz klientów, w tym konsumentów, poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedawca czuje się szczególnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sprzedażową. Celem  sprzedawcy za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych jest należyte informowanie klientów  o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we („rodo”).

Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których sprzedawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których sprzedawca przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł. Sprzedawca realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 rodo zgodnie z tymi przepisami.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu PPHU Szafir Milczarczyk SP.J z siedzibą w brzozie przy ul. Przemysłowej 44 86-061 brzoza. Nip: 5541776312

 

Kontakt z inspektorem danych osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem: diadem@diadem.com.pl

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe klientów są przetwarzane przez sprzedawcę w celu i zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm. ), w celu realizacji czynności prowadzących do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w sklepie, wysyłki do klienta  nabytych produktów, jak również późniejszej ewentualnej reklamacji. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług. W powyższych celach sprzedawca może przetwarzać dane osobowe klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, tj.: informacji zawartych w formularzu „dane kupującego” w koszyku lub podanych przy rejestracji konta.

 

W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z klientem, sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa sprzedaży produktów. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się administratora z umowy sprzedaży, tj. Dostarczenia produktów do klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż 10 lat). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie klientowi informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez PPHU Szafir Milczarczyk SP. J. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest zgoda klienta, która może zostać  wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową sprzedawcy może przetwarzać w niektórych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. Niekiedy przepisy prawa wymagają od administratora danych pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów sprzedawca przetwarza z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, za zgodą klientów i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Sprzedawca może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych, w tym hostingu stron internetowych;
 2. firmom kurierskim i transportowym w celach dostawy zamówionych produktów;
 3. bankom i podmiotowi obsługującym płatności elektroniczne;
 4. firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesów sprzedawcy w przypadku takiej potrzeby;
 5. firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a sprzedawca jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych sprzedawca prosi o kontakt pod wskazany w ust. 2 adres e-mail IOD.

 

Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych, do zmiany danych, przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych  oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się na wskazany w  §2 adres e-mail IOD.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, klient prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informacja na temat możliwości wycofania zgody jest przekazywana  w momencie zbierania zgód, a wycofanie zgody następuje w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie ma w niniejszej polityce prywatności i ochrony danych osobowych podanego innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, następuje to poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail inspektora danych osobowych podany w ust. 2 powyżej.

 

Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar eog lub organizacji międzynarodowej

 

Sprzedawca nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar eog lub do organizacji międzynarodowej.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Sprzedawca  w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu analizy potrzeb i preferencji klientów, może  podejmować zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym dokonywać profilowania. Na tej podstawie sprzedawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dostosowywać informacje marketingowe o wybranych usługach oraz promocjach i   kierować je do określonych klientów. Dzięki takim działaniom administrator może kierować do klienta bardziej pożądany przez niego przekaz marketingowy, co stanowi korzyść dla obu stron.

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” klienci posiadający konto w sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres: zamowienia@diadem.com.pl

 

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży;
 2. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu;
 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.