REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIADEM COSMETICS

 

§1 Postanowienia Wstępne

 

 1. Sklep internetowy diadem cosmetics dostępny pod adresem www.diadem.com.pl prowadzony jest przez PPHU Szafir Milczarczyk SP. J z siedzibą w Brzozie przy ulicy Przemysłowej 44, 86-061 Brzoza, NIP 554 17 76 312,
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, quasi-przedsiębiorców, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

§2 Definicje

 

 1. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Jest to regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie.
 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę za pośrednictwem sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą albo zawodową lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Quasi-przedsiębiorca– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy zawartej ze sprzedawcą wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 6. Sprzedawca- PPHU Szafir Milczarczyk sp. J z siedzibą w Brzozie przy ulicy Przemysłowej 44, 86-061 Brzoza. Nip: 5541776312.
 7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – diadem@diadem.com.pl
 8. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 9. Usługa dodatkowa– usługa świadczona przez sprzedawcę na rzecz klienta poza sklepem w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 10. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktów, zawierana albo zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
 11. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę, dostępny pod adresem www.diadem.com.pl.
 13. Koszyk- element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Konto- konto klienta w sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 15. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 16. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 17. Zamówienie– oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

§3 Kontakt ze sklepem

 

 1. Adres sprzedawcy: 86-061 Brzoza ul. Przemysłowa 44
 2. Adres e-mail sprzedawcy: zamowienia@diadem.com.pl
 3. Numer telefonu sprzedawcy: infolinia +48 52 320 17 45 - koszt połączenia zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług.
 4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: Bank PKO Bank Polski 42 1020 1475 0000 8702 0282 6378
 5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 Zasady Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.diadem.com.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie sprzedawcy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca w sklepie, klient w celu dokonania zakupów w sklepie, powinien dysponować:
  1. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail);
  2. urządzeniem podłączonym do sieci Internet wraz z przeglądarką

 

Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z   korzystaniem ze strony www.diadem.com.pl przez klienta.

 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§5 Składanie Zamówień

 

 1. Ceny produktów podane w sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek vat) w polskich złotych.
 2. Na końc5 ową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami §5 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
 5. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
 6. Założenie konta w sklepie jest darmowe.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3 regulaminu.
 8. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia i jeżeli klient wyraził wolę otrzymania faktury;
  4. kliknąć przycisk “zamawiam i płacę”;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 9. W sytuacji, gdy formularz zamówienia nie jest wypełniony prawidłowo, sprzedawca poinformuje niezwłocznie o powyższym klienta. Jeśli kontakt z klientem będzie niemożliwy, sprzedawca anuluje zamówienie.
 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury vat, która może zostać załączona w formie papierowej do wysyłanego produktu lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany przez klienta adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur vat w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dz.u. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 11. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
 13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§6 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z punktem 5 regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 5. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez sprzedawcę wynosi zasadniczo 2 dni robocze, liczone od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy - w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub zatwierdzenia płatności przez przelewy 24 na stronie administratora sklepu - w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego przelewy 24
 6. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez klienta formy dostawy.
 7. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta po dokonaniu płatności ceny za produkt w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.
 8. Dostawa produktu odbywa się na terenie polski
 9. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży lub specjalna umowa promocji stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

 

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto sprzedawcy;
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego (przelewy 24);
 3. Zamówione produkty wysyłane są na adres wskazany w formularzu zamówienia, chyba, że klient wybrał odbiór osobisty produktu.
 4. Dostawa realizowana jest w terminie 1-7 dni roboczych przy czym sprzedający zastrzega, że jest to orientacyjny termin dostawy liczony od czasu wydania przesyłki przewoźnikowi.
 5. Koszty dostawy ponosi klient.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

 1. przesyłka pocztowa;
 2. przesyłka kurierska;
 3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: 86-061 Brzoza Przemysłowa 44. 

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej oraz firmy kurierskiej dpd.

Koszt dostawy na terenie polski przesyłką pocztową oraz kurierską realizowany jest zgodnie z cennikiem prezentowanym na stronie internetowej sklepu w zakładce „koszty i czas dostawy”. 

 

 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi, quasi-przedsiębiorcy lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument lub quasi-przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane klienta: imię i nazwisko, pełny adres, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy: zamowienia@diadem.com.pl

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę drogą elektroniczną, sprzedawca prześle konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca klientowi część kosztów dostawy pozostającą w związku przyczynowym z produktami objętymi odstąpieniem od umowy sprzedaży, co oznacza w szczególności, że:
 3. W sytuacji gdy koszt dostawy byłby taki sam niezależnie od ilości zamówionych produktów, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów dostawy;
 4. Jeśli zakup produktów, objętych odstąpieniem od umowy sprzedaży spowodował zwiększenie kosztów dostawy, klientowi przysługuje zwrot części kosztów dostawy, stanowiącej nadwyżkę nad kosztami dostawy pozostałych produktów.
  1. zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument lub quasi-przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  2. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
  3. konsument lub quasi-przedsiębiorca powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
  4. konsument lub quasi-przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) produktu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży.
  5. konsument lub quasi-przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy w odniesieniu do umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem ani quasi-przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

 

 

 

§9 Procedura reklamacji

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w ustawie kodeks cywilny.
 2. Reklamację należy zgłosić w jednej z następujących form: pisemnie na podany w niniejszym regulaminie adres sprzedawcy lub:
 3. W odniesieniu do produktów diadem / szafir / caroline rose mailowo na adres: zamowienia@diadem.com.pl lub telefonicznie pod numer +48 523201745,
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. Zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, dowód zakupu oraz żądanie klienta w związku z wadą produktu. W przypadku zgłoszenia mailowego lub pisemnego, należy załączyć zdjęcia produktu wskazujące na wady. W niektórych przypadkach – wskazanych przez sprzedawcę- należy dostarczyć do sprzedawcy reklamowany produkt.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnych przypadkach, sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje klienta w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem ani quasi-przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującym adresem internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 1. Klient będący konsumentem może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej odr: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma odr stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

 

§11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Wprowadzenie

 

Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności sprzedawcy. Jako producent i sprzedawca towarów oferowanych w sklepie, na rzecz klientów, w tym konsumentów, poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedawca czuje się szczególnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sprzedażową. Celem  sprzedawcy za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych jest należyte informowanie klientów  o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we („rodo”).

Niniejsza polityka prywatności i ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których sprzedawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których sprzedawca przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały z innych źródeł. Sprzedawca realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 rodo zgodnie z tymi przepisami.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu PPHU Szafir Milczarczyk SP.J z siedzibą w brzozie przy ul. Przemysłowej 44 86-061 brzoza. Nip: 5541776312

 

Kontakt z inspektorem danych osobowych (IOD) możliwy jest pod adresem: diadem@diadem.com.pl

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe klientów są przetwarzane przez sprzedawcę w celu i zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm. ), w celu realizacji czynności prowadzących do realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych w sklepie, wysyłki do klienta  nabytych produktów, jak również późniejszej ewentualnej reklamacji. Zebrane dane mogą być przetwarzane w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, do celów podatkowych oraz zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług. W powyższych celach sprzedawca może przetwarzać dane osobowe klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, tj.: informacji zawartych w formularzu „dane kupującego” w koszyku lub podanych przy rejestracji konta.

 

W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z klientem, sprzedawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest umowa sprzedaży produktów. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się administratora z umowy sprzedaży, tj. Dostarczenia produktów do klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń (nie dłużej niż 10 lat). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych umożliwia przekazywanie klientowi informacji o ofertach, promocjach i usługach oferowanych przez PPHU Szafir Milczarczyk SP. J. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest zgoda klienta, która może zostać  wycofana w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową sprzedawcy może przetwarzać w niektórych przypadkach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. Niekiedy przepisy prawa wymagają od administratora danych pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów sprzedawca przetwarza z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, za zgodą klientów i na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Sprzedawca może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi serwisu oraz wsparcia systemów informatycznych, w tym hostingu stron internetowych;
 2. firmom kurierskim i transportowym w celach dostawy zamówionych produktów;
 3. bankom i podmiotowi obsługującym płatności elektroniczne;
 4. firmom prawniczym w przypadku doradztwa prawnego i reprezentowania interesów sprzedawcy w przypadku takiej potrzeby;
 5. firmom świadczącym usługi marketingowe w przypadku wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a sprzedawca jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych sprzedawca prosi o kontakt pod wskazany w ust. 2 adres e-mail IOD.

 

Klient posiada prawo dostępu do danych osobowych, do zmiany danych, przetwarzanych danych a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych  oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy kontaktować się na wskazany w  §2 adres e-mail IOD.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, klient prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informacja na temat możliwości wycofania zgody jest przekazywana  w momencie zbierania zgód, a wycofanie zgody następuje w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie ma w niniejszej polityce prywatności i ochrony danych osobowych podanego innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, następuje to poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail inspektora danych osobowych podany w ust. 2 powyżej.

 

Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa urzędu ochrony danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar eog lub organizacji międzynarodowej

 

Sprzedawca nie przekazuje przetwarzanych danych poza obszar eog lub do organizacji międzynarodowej.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Sprzedawca  w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu analizy potrzeb i preferencji klientów, może  podejmować zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, które zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, w tym dokonywać profilowania. Na tej podstawie sprzedawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dostosowywać informacje marketingowe o wybranych usługach oraz promocjach i   kierować je do określonych klientów. Dzięki takim działaniom administrator może kierować do klienta bardziej pożądany przez niego przekaz marketingowy, co stanowi korzyść dla obu stron.

 

 

 

 

 

 1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” klienci posiadający konto w sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do sprzedawcy na adres: zamowienia@diadem.com.pl

 

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

 1. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży;
 2. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu;
 3. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

 

§12 Zmiana regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

§13 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany danych sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, itp. - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego DIADEM. Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć IN - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dz.u. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz.u. 2014 r. Poz. 827 ze zm.) Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego regulaminu nie pozbawia konsumenta ani quasi-przedsiębiorcę ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy sprzedawcą a konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 30.11.2023 r.