Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi, quasi-przedsiębiorcy lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument lub quasi-przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane klienta: imię i nazwisko, pełny adres, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy: zamowienia@diadem.com.pl

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę drogą elektroniczną, sprzedawca prześle konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca klientowi część kosztów dostawy pozostającą w związku przyczynowym z produktami objętymi odstąpieniem od umowy sprzedaży, co oznacza w szczególności, że:
 3. W sytuacji gdy koszt dostawy byłby taki sam niezależnie od ilości zamówionych produktów, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów dostawy;
 4. Jeśli zakup produktów, objętych odstąpieniem od umowy sprzedaży spowodował zwiększenie kosztów dostawy, klientowi przysługuje zwrot części kosztów dostawy, stanowiącej nadwyżkę nad kosztami dostawy pozostałych produktów.
  1. zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta lub quasi-przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument lub quasi-przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  2. sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem.
  3. konsument lub quasi-przedsiębiorca powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
  4. konsument lub quasi-przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania) produktu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży.
  5. konsument lub quasi-przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub quasi-przedsiębiorcy w odniesieniu do umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem lub quasi-przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem ani quasi-przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

Procedura reklamacji

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy produktu klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w ustawie kodeks cywilny.
 2. Reklamację należy zgłosić w jednej z następujących form: pisemnie na podany w niniejszym regulaminie adres sprzedawcy lub:
 3. W odniesieniu do produktów diadem / szafir / caroline rose mailowo na adres: zamowienia@diadem.com.pl lub telefonicznie pod numer +48 523201745,
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. Zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, dowód zakupu oraz żądanie klienta w związku z wadą produktu. W przypadku zgłoszenia mailowego lub pisemnego, należy załączyć zdjęcia produktu wskazujące na wady. W niektórych przypadkach – wskazanych przez sprzedawcę- należy dostarczyć do sprzedawcy reklamowany produkt.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnych przypadkach, sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje klienta w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem ani quasi-przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującym adresem internetowymi urzędu ochrony konkurencji i konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

 1. Klient będący konsumentem może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej odr: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma odr stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.